කෝලි 100 බැගින් 50 යි
ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තහනම 2023
සංචාරක කර්මාන්තය ගැන පොදු සමාජ දැනුම ප්‍රමාණවත් ද
කැනඩාවට අයත් ගුවන් කළාපයට ඇතුළු වූ හඳුනානොගත් වස්තුවකට ප්‍රහාර
බැංකොක් හී අනාගත සලකුණ
සීතල වීම දියුණුරටක ලක්ෂණයක් ද
සමාජ සම්බන්ධතා හොහඳුනන මිතුරු ලැයිස්තුව - Social media without society
මරණයෙන් පසු මංගල හා සුනිල්
 ප්‍රේමකීර්ති ගිය ආත්මෙ කවුරු වෙන්න ඇති ද?
දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේ කාලසටහන
 ඔලිම්පික් පදක්කම් සටහනට පැමිණි ROC